PREPARA'T EL VALENCIÀ MITJÀ (JQCV) PER INTERNET

27/06/2017

En modalitat de teleformació, per a la preparació de la PROVA DE NOVEMBRE de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Oberta la INSCRIPCIÓ

L’Oficina de Promoció i d’Ús del Valencià de CCOO PV, juntament amb FOREM PV, organitza cursos de valencià mitjà dirigits a tota persona interessada a aprendre la llengua o que necessite preparació per a la prova de NOVEMBRE de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià 

La modalitat formativa serà on line (Teleformació). Inicia el proper 11 de SETEMBRE i finalitza el 20 de NOVEMBRE.

Aquest curs pretén aprofundir en tots els continguts d’expressió escrita i de gramàtica, ortografia i lèxic necessaris segons les exigències de cada nivell. La metodologia utilitzada està adaptada als nous models de prova.

 

Inscripció

 

 

Preus.

 - Persona afiliada a CCOO PV, 45 euros/curs

- Persona no afiliada, 75 euros/curs

 

Continguts.

1. Normativa Ortogràfica |  Alfabet i grafies vocàliques. Separació de frases i paraules. La síl•laba, el diftong i el hiat. Accentuació gràfica. Accent diacrític. Dièresi. L’apòstrof, la contracció i el guionet. Les oclusives. La bilabial b i la labiodental v. Les nasals. Les palatals. Les alveolars. Les laterals. Les ròtiques. La grafia h. Abreviacions, sigles i acrònims. Les majúscules i minúscules. La puntuació.

2. Morfologia i sintaxi | El substantiu i l’adjectiu: gènere i nombre. Els articles definits. Els possessius. Els díctics. Els numerals. Els quantitatius. Els indefinits. Les preposicions. Els relatius, els interrogatius i els exclamatius. Les conjuncions. Els adverbis. Els pronoms personals: tònics i febles. Els verbs. 

3. Lèxic i semàntica | El vocabulari formal general. Expressions idiomàtiques i enunciats fraseològics d’ús freqüent: frases fetes, locucions i refranys. Precisió lèxica. Interferències lèxiques. Distinció entre barbarismes, neologismes i vulgarismes. Paraules patrimonials i cultismes. Polisèmia. Sinonímia i geosinònims. Falsos sinònims. Creació lèxica: derivació, composició i metaforització. Reculls lèxics (diccionaris, vocabularis, nomenclàtors, índexs temàtics). Reformulacions i nominalitzacions (en discurs acadèmic i periodístic). Mecanismes lèxics de cohesió textual: de referència i de sentit. Denotació i connotació. Usos lèxics figurats: comparació, metàfora, metonímia, sinècdoque... Onomatopeies. Registres i varietats lingüístiques: històrica, geogràfica, social i funcional. 

 4. Elocució i fonologia.